مقاله و انواع آن

 اساس تهیّه ی مقاله های پژوهشی وتحقیقی آزمایش،تحقیق،تجربه،آمار اسنادومنطق واستدلال است.حدس وگمان،احساس وتخیّل درآن هاجایی ندارد. درمقالات توصیفی(تشریحی)نویسنده بادقّت وموشکافی وشرح دقیق صحنه هادرمقالات وبیان وقایعریا،زشتی ها،زیبایی هابرای خواننده مصوّرمی سازد. در مقالات تحلیلی با تکیه بر ذهن دست به نگارش می زنیم وآمار ، آزمایش و تجربه در این گونه مقالات کمتر دخالت می کنند. مقالات بر حسب لحن و نوع به دو دسته ی جدی و انتقادی تقسیم می شوند. تهیه ی مقاله مراحل خاصی دارد که با انتخاب موضوع شروع و با ذکر منابع و مواخذ پایان می یابد. قسمتهای تشکیل دهنده ی مقاله عبارتند از : عنوان ، فهرست مطالب ، مقدمه ، متن مقاله ، نتیجه و منابع و مواخذ. نویسنده ی مقااله ضمن تسلط و آگاهی به موضوع باید آزاد اندیش و راست گفتار و امین باشد

/ 0 نظر / 58 بازدید